Zakres działalności

Budownictwo drogowe

 • przygotowanie terenów pod inwestycje drogowe
 • roboty ziemne, odhumusowanie, nasypy, wykopy
 • podbudowy z kruszyw i betonu wraz z pielęgnacją
 • budowa ulic, chodników i parkingów z kostki betonowej i kamiennej
 • przepusty drogowe: betonowe przepusty skrzynkowe, przepusty stalowe, rurowanie rowów
 • ścieki skarpowe, ścieki przykrawędziowe, zabezpieczenie przyczółków obiektów mostowych

Roboty sieci wodno-kanalizacyjnej

 • budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • budowa wodociągów
 • montaż przepompowni kanalizacyjnych
 • zbiorniki retencyjne, infiltracyjne, odparowujące
 • drenaże, melioracja, odwodnienia obiektów

Nasadzenia i utrzymanie zieleni

 • humusowanie nasypów
 • nasadzenia drzew i krzewów
 • wykaszanie skarp i terenów zielonych
 • pielęgnacja drzew, krzewów i terenów zielonych

zimowe utrzymanie dróg

 • odśnieżanie powierzchni
 • usuwanie śliskości
 • posypywanie materiałami uszorstniającymi
 • załadunek i wywóz zalegającego śniegu